PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Podvojné účtovníctvo

Pre vedenie podvojného účtovníctva Vám poskytneme kompletné účtovné služby, z ktorých vyberáme:
• Kontrola správnosti a úplnosti predložených účtovných dokladov
• Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
• Evidencia pohľadávok a záväzkov, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov
• Evidencia majetku a skladového hospodárstva
• Evidencia DPH, daňové priznanie k DPH, z príjmov z motorových vozidiel, spotrebné dane
• Spracovanie účtovnej závierky vrátane inventarizácie účtov
• Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu

Zdola istíme,
zhora
chránime